نمایندگی

شرکت فوژان اکسوم
شرکت فوژان گارد
شرکت داهوا
شرکت واریان ایران
شرکت مادیران
شرکت ایران اچ پی(فالنیک)
شرکت مهندسین امواج تتیس
شرکت زبرآسیا

شرکت نیک آسا
شرکت تعاونی پیشگامان عصر ارتباطات
شرکت آلبالو کامپیوتر